SFDR – met logic 2

Welkom. Door deze vragenlijst te doorlopen kunt u inzicht krijgen in hoeverre uw pensioenfonds voorbereid is op de vereisten onder de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) level 1. Deze vragenlijst dient enkel als instrument om te laten zien aan welke vereisten van de SFDR u mogelijk reeds invulling heeft gegeven en op welke vlakken waarschijnlijk aanvullingen vereist zijn.

1Bent u een pensioenfonds?

2Heeft u beleid geformuleerd op duurzaamheid (ESG)?

Bij "beleid op duurzaamheid" moet u denken aan bijvoorbeeld een Maatschappelijk Verantwoord Beleggen beleid. Het gaat er hierbij om dat dit beleid is doorvertaald in een of meerdere beleggingsmandaten. Voorbeelden hierbij zijn o.a. screening en uitsluitingen. Investment beliefs alleen zijn niet genoeg.

3Heeft u uw beleid met betrekking tot de integratie van duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces gepubliceerd op uw website?

De kans is groot dat het gevraagde beleid onderdeel uitmaakt van uw duurzaamheidsbeleid. Met duurzaamheidsrisico's worden ESG gebeurtenissen of omstandigheden bedoeld die mogelijk effect hebben op de waarde van de belegging.

4Neemt u de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in acht?

Toelichting: De definitie van ongunstige effecten (Principle Adverse impacts of PAI) is nog onduidelijk, omdat dit vorm gegeven zal worden in de SFDR level 2 wetgeving. Hier komt een specifieke lijst met indicatoren voor. De term ongunstige effecten komt ook voor in het IMVB-convenant. Op deze vraag kunt u volgens onze interpretatie op dit moment positief antwoorden als u normatieve uitsluitingslijsten hanteert danwel een normatieve engagement voert op basis van bijvoorbeeld de OESO richtlijnen of de UN Global Compact. Mocht u het IMVB-convenant ondertekend hebben en "nee" willen antwoorden op deze vraag (inzake artikel 4.1 van SFDR level 1), dan raden wij u aan advies in te winnen bij uw juridisch adviseur. Het lidmaatschap van het IMVB-convenant en de stellingname dat men de PAI niet in acht neemt is volgens onze interpretatie moeilijk verenigbaar.

5Heeft u uw beleid met betrekking tot de vaststelling en prioritering van de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren op uw website gepubliceerd?

6Heeft u een beschrijving van de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren, inclusief eventuele (geplande) acties, op uw website gepubliceerd?

Onze interpretatie is dat u vooralsnog kunt volstaan met een verwijzing naar uw beleid omtrent bijvoorbeeld screening, uitsluiten, stemmen en engagement; als best effort. In de uitwerking van de wettekst komt hier een template voor dat gebruikt dient te worden op de website.

7Heeft u een korte versie van uw betrokkenheidsbeleid op uw website gepubliceerd?

Betrokkenheidsbeleid (stewardship) ziet op het beleid voor stemmen & engagement. "Kort": staat zo in de wettekst, maar wanneer u naar het bestaande beleid refereert is een aparte korte versie is niet nodig.

8Verwijst u op uw website naar uw naleving van internationale gedragscodes voor verantwoord ondernemen en standaarden voor "due diligence" en verslaglegging, en indien relevant, de mate van afstemming ervan op het Akkoord van Parijs?

U kunt hierbij denken aan gedragscodes als de UN Global Compact, de OESO richtlijnen en/of de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Mogelijk wordt in uw duurzaamheidsbeleid of in uw engagement programma verwezen naar het Akkoord van Parijs. Onze interpretatie is dat vooralsnog een verwijzing naar de eerste genoemde richtlijnen voldoende is.

9Heeft u een verklaring op uw website dat u de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in acht neemt, inclusief duidelijke redenen daarvoor en indien relevant een antwoord op de vraag wanneer u dit wel van plan bent te gaan doen?

Dit is toepassing volgens "comply or explain".

10Heeft u in uw beloningsbeleid dat op uw website gepubliceerd is, informatie opgenomen over de wijze waarop dat beleid spoort met de integratie van duurzaamheidsrisico's?

Het betreft hier het beloningsbeleid van de bestuurders van het pensioenfonds, dit is veelal een intern document. Als u lange termijn doelstellingen heeft voor beloning dan kunt u daarnaar een verwijzing opnemen.

11Heeft de pensioenregeling duurzame beleggingen tot doel?

Hier is het antwoord hoogstwaarschijnlijk NEE. Om te worden aangemerkt als duurzame belegging gelden stringente duurzaamheidscriteria. De Pensioenfederatie en de AFM geven allebei aan dat het niet waarschijnlijk is dat een pensioenregeling kwalificeert als een duurzame belegging conform Artikel 9, aangezien de primaire doelstelling is om pensioenen uit te keren.

12Heeft de pensioenregeling een vermindering van koolstofemissies tot doel?

13Heeft u in uw precontractuele informatie (Pensioen 1-2-3) (een verwijzing naar) informatie opgenomen waarin het doel van lage koolstofemissieblootstelling is opgenomen, met het oog op het bereiken van de doelstellingen uit het Akkoord van Parijs, en gedetailleerd uitlegt hoe dat doel behaald dient te worden?

14Heeft u in uw precontractuele informatie (Pensioen 1-2-3) informatie opgenomen (of een verwijzing naar informatie) dat deze doelstelling weergeeft en gedetailleerd uitlegt hoe dat doel behaald dient te worden?

15Promoot de pensioenregeling ecologische of sociale kenmerken of een combinatie van die kenmerken en heeft de pensioenregeling als voorwaarde dat de ondernemingen waarin is belegd praktijken op het gebied van goed bestuur volgen?

Onze interpretatie is dat indien u een duurzaamheidsbeleid heeft dat van toepassing is op de beleggingen die worden gedaan ten behoeve van het uitvoeren van de pensioenregeling, dat uitvoert en er over rapporteert, dat de pensioenregeling dan classificeert als een financieel product dat ecologische of sociale kenmerken of een combinatie van die kenmerken promoot (en dat daarmee Artikel 8 van toepassing is).

16Heeft u in uw precontractuele informatie (Pensioen 1-2-3) informatie opgenomen (of een verwijzing naar informatie) dat deze duurzaamheidskenmerken weergeeft en uitlegt hoe aan de kenmerken moet worden voldaan?

In het Pensioen 1-2-3 wordt er waarschijnlijk al verwezen naar het duurzaamheidsbeleid. Dit is een verplichting onder IOPR II. Als dat het geval is, moet worden nagegaan of het duurzaamheids beleid waarnaar verwezen wordt voldoende uitleg geeft.

17Heeft u op uw website een beschrijving opgenomen van de ecologische of sociale kenmerken of van de duurzaamheidsdoelstelling van die regeling, de methodes voor de beoordeling, meting en monitoring van duurzaamheidskenmerken (inclusief databronnen, criteria voor screening en gebruikte indicatoren), en de informatie onder artikel 8/9 en artikel 11?

Indien u duurzaamheidsdienstverlening afneemt bij uw vermogensbeheerder kan mogelijk worden verwezen naar de duurzaamheidsverslaglegging zoals u die van uw vermogensbeheerder ontvangt. Een controle hierop is nodig om te beoordelen of aan alle vereisten wordt voldaan. Indien u belegt in beleggingsfondsen kan worden verwezen naar de documentatie van de beleggingsfondsen waarin dit is toegelicht. Deze informatie komt naar onze verwachting per 10 maart 2021 beschikbaar.

18Acht u duurzaamheidsrisico's relevant om te integreren in uw beleggingsbeslissingen?

Als u een duurzaamheidsbeleid toepast, is het logische antwoord op deze vraag JA. Het is wel van belang om te overwegen of uw duurzaamheidsbeleid (mede) wordt ingegeven door de overtuiging dat duurzaamheidsfactoren de financiele prestaties van beleggingen kunnen beinvloeden. Met duurzaamheidsrisico's worden in deze context ESG gebeurtenissen of omstandigheden bedoeld die mogelijk effect hebben op de waarde van de belegging.

19Heeft u in uw precontractuele informatie (Pensioen 1-2-3) een (verwijzing naar een) beschrijving opgenomen van hoe u duurzaamheidsrisico's integreert in uw beleggingsbeslissingen?

Dit relateert aan Artikel 3 van SFDR level 1. Voor de pensioenregeling dient u ook hier uit te leggen hoe duurzaamheidsrisico's in de beleggingsbeslissingsprocedure zijn geïntegreerd. De beoordeling van waarschijnlijke effecten op het financieel rendement zal bij de meeste pensioenfondsen nog niet of beperkt beschikbaar zijn. Initieel zullen de resultaten van een kwalitatieve beoordeling voldoende zijn.

20Heeft u in uw precontractuele informatie (Pensioen 1-2-3) een (verwijzing naar een) beschrijving opgenomen van de resultaten van een beoordeling van de waarschijnlijke effecten van duurzaamheidsrisico's op het financieel rendement van de beleggingen tbv de pensioenregeling?

21Heeft u in uw precontractuele informatie (Pensioen 1-2-3) een (verwijzing naar een) beschrijving opgenomen die toelicht waarom u duurzaamheidsrisico's niet relevant acht voor uw beleggingsbeslissingen, en waarin u, indien relevant, beschrijft wanneer u dat wel van plan bent te gaan doen?